Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

konkurs - ZAPROJEKTUJ OFICJALNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ GMINY JAWOR 2021

2021-02-04 11:55:24, dodał: Joanna, kategoria: teatr
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w gminnym konkursie plastycznym na świąteczną kartkę wielkanocną. Nabór prac trwa do 4 marca 2021 r. Konkurs przebiega drogą internetową. w każdej z kategorii:
kategoria I: przedszkole
kategoria II: I-III klasy szkoły podstawowej
kategoria III: IV-VIII klasa szkoły podstawowej

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią regulaminu:

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znajdziesz tutaj

Regulamin - ZAPROJEKTUJ OFICJALNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ GMINY JAWOR 2021 r. (Termin nadsyłania zdjęć prac drogą elektroniczną: do 04.03.2021 r.)

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Wielkanocną jest Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze.

II. Cel i przedmiot konkursu
- kultywowanie tradycji wielkanocnych,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
- stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w orientacji poziomej w formacie A4, wykonane dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice komputerowej elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Wielkiej Nocy i elementami charakterystycznymi dla naszego miasta.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oraz dzieci przedszkolne, które spełniają wymogi kwalifikacyjne do jednej z poniżej wymienionych kategorii:
Kategoria I: przedszkole;
Kategoria II: I-III klasa szkoły podstawowej;
Kategoria III: IV – VIII klasa szkoły podstawowej
Udział w Konkursie mogą brać osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie granic administracyjnych Gminy Jawor.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt kartki, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy itp.
Prace należy wykonać ręcznie.
Rozmiar pracy: A4 w orientacji poziomej
Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję.
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówki, reprodukcje i prace wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich/wypukłych.
Zdjęcia prac należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie jpg, do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę (zał. nr 1) zawierającą informacje o autorze i dane kontaktowe.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 05.03.2021 r. na stronie www.jok.jawor.pl, na fanpage`u JOK oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaworze.
Wybrani laureaci, po uprzednim kontakcie telefonicznym, zobowiązani są do dostarczenia oryginału pracy do siedziby Jaworskiego Ośrodka Kultury w celu wybrania kartki, która posłuży do stworzenia oficjalnej kartki miejskiej Gminy Jawor.


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać do dnia 04.03.2021 r. do Jaworskiego Ośrodka Kultury.
Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja wybierze również jedną nagrodzona pracę, która posłuży jako wzór do stworzenia miejskiej kartki wielkanocnej. Warunek konieczny: na prośbę Organizatora laureaci konkursu zobowiązani są dostarczyć oryginał pracy do siedziby Jaworskiego Ośrodka Kultury do dnia 09.03.2021 r.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
Planowana data ogłoszenia wyników 05.03 2021 r.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaworze.


Załącznik nr 1 Metryczka do regulaminu konkursu „ZAPROJEKTUJ OFICJALNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ GMINY JAWOR 2021 r.
1. Imię i nazwisko autora…………………………………………....
2. Nazwa placówki/klasa/……………………………………..........
3. Wiek autora…………………………………………….................
4. Nr telefonu i adres e-mail do kontaktu:……...............................
5. dodatkowe informacje.................................................................
Załącznik nr 2 - klauza informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK na potrzeby realizacji konkursu „ZAPROJEKTUJ OFICJALNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ GMINY JAWOR 2021 r."

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59-400) przy ul. Rynek 5,email: poczta@jok.jawor.pl, tel. (76) 870-28-78
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez email: iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. zgody oraz akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Ośrodek Kultury, w związku z realizacją ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności kulturalnej JOK odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
JAKIE DANE ZBIERAMY?
Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursów oraz wizerunek.
DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH
Konkurs będzie dokumentowany i może być upubliczniony. Również dane uczestników/ laureatów mogą być upublicznione (nie dotyczy nr telefonów) Ponadto wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany jako element działań promocyjnych w zakresie działalności kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą mieć ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?
Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający z przepisów prawa.
JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?
Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (w tym od opiekunów prawnych).
CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?
Podanie danych osobowych określonych we wniosku oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalności kulturalnej jest dobrowolna

plakat
Jaworski Ośrodek Kultury 2021