Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

"Zanurzeni w obrazie"

ostatnia aktualizacja: 2012-10-26 11:46:15, dodał: Renata
Do 7 września domy kultury, ośrodki i centra kultury mogły ubiegać się o dofinansowanie cyklu spotkań, warsztatów, dyskusji i innych form aktywności realizowanych we współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach Programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna”, który jest uzupełnieniem Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + zainaugurowanego przez Ministra Kultury w 2011 roku.

W regulaminie konkursu ogłoszonego w sierpniu przez Narodowe Centrum Kultury czytamy, że: „celem programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów infrastrukturalnych, którymi dysponują domy, ośrodki i centra kultury poprzez wspieranie działań polegających na współpracy, wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw miedzy szkołami, domami, ośrodkami, centrami kultury w zakresie edukacji artystycznej. Cel ogólny Narodowe Centrum Kultury zamierza osiągnąć poprzez wspieranie działań zmierzających do podniesienia kompetencji artystycznych dzieci i młodzieży, budowanie partnerstwa poprzez inicjowanie współpracy domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami, wzmacnianie wspólnot lokalnych poprzez upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu edukacji artystycznej i wsparcie wymiany usług lokalnych, wspieranie innowacyjności w zakresie edukacji artystycznej, zwiększanie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych".
http://platforma.nck.pl/files/2012-08-01/regulamin_edukacja_art.pdf

Jaworski Ośrodek Kultury mając na uwadze edukacje artystyczną najmłodszych postanowił przygotować w ramach konkursu projekt pt.: "Zanurzeni w obrazie", którego zakładanym celem jest przygotowanie uczniów klasy II edukacji początkowej oraz klasy IV drugiego etapu nauczania do bardziej świadomego odbioru dzieł sztuki, a także wzmacnianie postaw i wzbogacanie wiedzy potrzebnej w budowaniu własnej wypowiedzi artystycznej. Zaplecze jakim dysponuje ośrodek, z pracowniami plastycznymi, miejscami na realizację działań wymagających dużej przestrzeni, salą teatralną i foyer pozwoliło na przygotowanie oferty warsztatowej mającej zapewnić optymalne warunki dla realizacji zakładanych celów.

Deklarację zawarcia partnerstwa w celu realizacji Zadania w ramach Programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna, podpisano ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego oraz Szkołą Podstawową nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze. Do wspólnych działań na rzecz dzieci przyłączyło się także Muzeum Regionalne w Jaworze.

Złożony w Narodowym Centrum Kultury wniosek znalazł się, wśród 34 pozytywnie rozpatrzonych, a 220 wniosków rozpatrzonych negatywnie. Jaworski Ośrodek Kultury wraz ze Szkołą przystąpili z dniem 1 października do realizacji projektu i poszczególnych działań.

Kształtowanie i pogłębianie przez dzieci umiejętności percepcji Obrazu oraz integracji poznawanych aspektów będzie odbywać się poprzez warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów artystycznych, lokalnych artystów, historyków sztuki i konserwatorów zabytków w cotygodniowych zajęciach przez okres dwóch miesięcy. Proponowane zajęcia, spotkania i wystawy, a także wyjazd do Wrocławia m.in. do Muzeum Narodowego pozwoli uczniom poprzez kontakt z dziełem sztuki i artystami pogłębiać wiedzę na temat działalności twórczej człowieka odnosząc się do wybranej dziedziny jaką jest malarstwo, ilustracja, scenografia i elementy teatralne. Uczniowie w ramach projektu zdobywać będą umiejętności w zakresie percepcji Obrazu i recepcji sztuki, wzmacniać swoją wrażliwość, swobodę i otwartość w ekspresji wypowiedzi artystycznej. Poznając nowe techniki rysunkowe, graficzne, malarskie, budować będą rozumienie procesu tworzenia dzieła sztuki, zgłębiać tajniki pracy artysty. Poszczególne klasy dzięki zaproszonym do udziału ludziom sztuki, będą mogły w sposób bezpośredni zapoznać się z formami przedstawień malarskich, rodzajami kanonów i konwencji dotyczących sposobów ilustracji plastycznej. Nowatorskie metody pracy takie jak m.in. "Udźwiękowienie obrazu" pozwolą na głębsze „zanurzenie się” w Obrazie, jego treści, formie, w odczuwaniu za pomocą wszystkich zmysłów jego struktury. Zastosowane techniki podczas planowanych warsztatów mają pomóc uczniom w rozwijaniu twórczego myślenia, definiowania pojęć, porządkowania poznawanych treści, asymilacji wiedzy poprzez samodzielne do niej dochodzenie doświadczaniu i rozbudowaniu percepcji odbioru a także internalizacji poznawanych treści włączając je w proces własnej aktywności i twórczości. Budowaniu bardziej świadomej wypowiedzi i twórczej identyfikacji każdego z uczniów.

Pomysłodawcą projektu jest starszy instruktor Renata Kostulska. Osobami zaangażowanymi i bezpośrednio uczestniczącymi w tworzeniu projektu są również: Pani Agnieszka Olchówka – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5, opiekun klasy II, która utrwalając z dziećmi cele podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowuje element wiążący działania projektu jakim jest „Kostka/kubik” będący także twórczym punkt wyjścia dla dalszej współpracy obu placówek, oraz Pani Anna Kuź – nauczycielka plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 1, która wraz z klasą IV również uczestniczy w przygotowanych dla tej grupy warsztatach, a na lekcjach Sztuki pomaga uczniom w tworzeniu kubików.

W projekt zaangażowani są ludzie kultury i sztuki, aktorzy, ilustratorzy, artyści plastycy. Mamy nadzieję, że uda się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy osiągnąć zakładane cele i nawiązać nowe relacje, pogłębić współprace oraz dzieciom dać wiele możliwości do działania, zdobywania wiedzy, budowania własnej aktywności artystycznej. Z pasją patrzeć na Obrazy, z pasją też je tworzyć.

Zapraszamy serdecznie na stronę: http://www.facebook.com/ZanurzeniWObrazieProjektJok gdzie można śledzić sprawozdania z poszczególnych działań.


Harmonogram projektu:
5.10.2012 - Warsztaty działań twórczych dla klasy II pt.: "W poszukiwaniu obrazu poza obrazem"

5.10.2012 - Warsztaty działań twórczych dla klasy IV pt.: "W poszukiwaniu obrazu poza obrazem" - Techniki monotypii w grafice, frottage

9.10.2102 - Warsztaty wyobraźni twórczej dla klasy IV: "Udźwiękowienie obrazu" - Obraz jako kadr, sztuka stawiania pytań i odpowiedzi, udźwiękowienie obrazu (w odniesieniu do obrazu Martina Guhna "Izba dolnośląska" 1926 r.)
12.10.2012 - Warsztaty artystyczno-teatralne pt.: "Animacja formy" - obraz sceniczny tworzony za pomocą różnych środków wyrazu; ruch sceniczny budujący obraz - zajęcia dla klasy II

13.10.2012 - Warsztaty integracyjne dla dzieci z klasy IV i II pt.: "Portretowany" i "Ukryte w plamie" - techniki pastelowe i akwarelowe. Wernisaż wystawy pt.: "Portret"

19.10.2012 - Warsztaty działań twórczych pt.: "Kiedy zgaśnie światło. Obraz malowany zmysłami" - zajęcia dla klasy II
19.10.2012 - Warsztaty działań twórczych pt.: "Obraz malowany zmysłami" - struktury wizualne na płótnie - zajęcia dla klasy IV

27.10.2012 - WYJAZD DO WROCŁAWIA
- klasa II odwiedzi Muzeum Narodowe we Wrocławiu
- klasa IV będzie tworzyć ilustrację dźwiękową w Multicentrum II

5.11.2012 - Warsztaty działań twórczych pt.: "Jak ogień, woda, powietrze i ziemia" - Obrazy MixMediowe i elementy tworzenia gobelinów, obrazów tkanych i plecionych - zajęcia dla klasy IV
5.11.2012 - Warsztaty plastyczne pt.: "Jak bajka wskoczyła do bajki" - przybliżenie powstawania ilustracji książkowej - zajęcia dla klasy II

9.11.2012 - Warsztaty ekspresji plastycznej pt.: "Obraz w tańcu malowany" - zajęcia dla klasy II
9.11.2012 - Warsztaty plastyczne pt.: "Ukryte na obrazie" - symbolizm w malarstwie z elementami wiadomości na temat ilustratorstwa - zajęcia dla klasy IV

16.11.2012 - Warsztaty w pracowni konserwatorskiej Muzeum Regionalnego w Jaworze pt.: "Kiedy obraz choruje..." - zajęcia dla klasy II
16.11.2012 - Lekcja muzealna pt.: "Kontemplacja obrazu - spotkanie z historią Obrazu" - znaczenie ekspozycji obrazu, przedstawień dla obrazu, aspekt widza - zajęcia dla klasy IV

23.11.2012 - Warsztaty teatralne pt.: "Świat według kostki" - wykorzystanie powstałych kostek/kubików jako elementu wiążącego i ukazującego inny kontekst Obrazu - zajęcia dla klasy IV
23.11.2012 - Trening twórczej wyobraźni pt.: "Twórcze zabawy wyobraźni" - twórcze zadania z kostką - zajęcia dla klasy II

29.11.2012 - Uroczyste zakończenie projektu: Wernisaż wystawy i prezentacja etiudy przygotowanej przez młodzieżową grupę teatralną Jaworskiego Ośrodka Kultury z wykorzystaniem kostek/kubików jako efektu pracy dzieci.
IMPREZY
brak imprez
HONORUJEMY
karta
JOK na FACEBOOKu
JOK na Facebook Dołącz do nas!
REGULAMIN TEATRU
zobacz regulamin w PDF

Jaworski Ośrodek Kultury 2020